Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2015

4616 7030 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianosmile nosmile
ammaranth

February 12 2015

With freedom, books, flowers, and the moon, who could not be happy?
— Oscar Wilde (via pioneersofthewest)
Reposted fromwestwood westwood

February 09 2015

ammaranth
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtwice twice viaginger-gato ginger-gato
ammaranth
7761 68e3
Reposted fromIriss Iriss viadalmacija dalmacija
ammaranth
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu viadalmacija dalmacija

February 08 2015

5940 d8a8
Reposted fromtjak tjak viaAmericanlover Americanlover

February 05 2015

8655 da44 500

brawopolska:

<3<3<3

Reposted fromvolley volley viawhiskywithsprite whiskywithsprite

February 02 2015

ammaranth
ammaranth
8658 d504 500
Lisboa.
Reposted fromverronique verronique viawhoever whoever
ammaranth
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
ammaranth
3461 376b
Reposted frompesy pesy viawhoever whoever
ammaranth
9177 1af4
you son of...
Reposted frombecurious becurious viawhoever whoever
ammaranth
8859 f815 500
Reposted fromHaszihuana Haszihuana viawhoever whoever
ammaranth
3824 e2b4
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viawhoever whoever
ammaranth
6746 0d65

folklifestyle:

Oregon. Photo by @mitchellweholt. #liveauthentic #livefolk

ammaranth
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viawhoever whoever
8893 4231
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze
ammaranth
4376 86d3 500
Reposted fromfoods foods viadusz dusz
ammaranth
4869 36d1
Reposted fromdusielecc dusielecc viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl